Lappugle observert i vårt område

Lappugle observert i vårt område

Publisert av Karl Jørgen Gurandsrud den 17.04.16.

Det langstrakte området til Båstad og Omegn Vel rommer mer enn medlemmenes boliger. Nylig er det observert lappugle her, i fjor hekket et kattuglepar i skogen ved Teigen. Tidligere er den observert hekkende i skogen på Båstadmyra. De fleste har besøk av rådyr av og til, og noen har observert grevling og rødrev. Ekornet underholder oss stadig, i tillegg til at en rekke fuglearter nå har sterke vårfornemmelser.


Lappuglen ble nylig fotografert ved Leangveien, nær Teigen. (Foto: Anne Kjersti Narmo)

Lappugla er en rødlistet art, og er plassert i kategorien «sårbar», dvs. inntil 10% sjanse for utryddelse innen 100 år. Lappugla har alltid vært en sjelden gjest i Norge, og de få individene man har hatt, har man stort sett funnet i Målselv og Pasvik. I Dalarna og Värmland i Sverige har man dog hatt bra besøk av lappugla i smågnagerår, men det var ikke før i 1989 at det ble påvist hekkende lappugle i Trysil. Så tok det 20 år, før man i 2009 fikk påvist hekking av et par i Sør-Odal. (Bygdefolk for rovdyr).

 

I 2010 ble det gjort tre hekkefunn av lappugle i Elverum i Hedmark. Dette ble betraktet som en sensasjon, all den tid det fra tidligere år bare var registrert tre hekkinger i Sør-Norge. Så kom smågnageråret 2011. Ivrige hedmarksornitologer tilbrakte masse tid i skogen på leting etter rovfugler og ugler, og dette året ble hele 22 hekkefunn av lappugle og ni hekkefunn av slagugle konstatert i fylket. I 2013 fortsatte framgangen for de to barskogsgigantene. Dette året ble det registrert 30 hekkinger av lappugle og ti hekkinger av slagugle i Hedmark.

I 2014 har det i Hedmark fylke blitt påvist hele 62 hekkinger av lappugle og 14 hekkinger av slagugle. Aldri før har de to store barskogsuglene våre blitt påvist hekkende i slike antall i Norge, men i 2014 var det et bra smågnagerår i Hedmark.

Kattuglen høres ofte


Kattugleunger i skogen ved Teigen gård. (Foto: Sindre Kinnerød)

Kattuglen
er en ugleart som er utbredt over store deler av Europa, det sydlige RusslandKina og Korea. I Europa er kattuglen den vanligste og mest utbredte arten av alle uglene. Bestanden av kattugler er stor, det er flere hundre tusen hekkende par. Kattuglen er aktiv om natten, om dagen går den i skjul høyt opp i et tre. Man hører den oftere enn man ser den, og man hører den oftest om natten.


Ringduen høres ofte i Båstad-området, og er nå en ivrig redebygger.

Rådyr og ekorn ser vi ofte i vårt område, mens grevlingen er mer sjelden å se. Reven er bofast her, og stadig observert på Teigen og nederst i Dalebakken.

   

Plantelivet i vårt område er også rikt. Mange steder har store forekomster av blåveis, og hvitveisen vokser nesten over alt. Ut over sommeren kommer stadig flere arter i blomst.

Det er også en viss tilgang på bær. Villbringbær kan man finne ganske mye av, mens markjordbæret er mer sjeldent. Blåbær finnes nok også, men kun i små forekomster.

Dette var en liten gjennomgang av noe av det som lever og gror i området vårt. Om noen av dere har flere observasjoner og helst bilder, tar vi gjerne i mot for å supplere denne artikkelen. Både tekst og bilder kan sendes til kjgurand@frisurf.no, eller dere kan skrive på kommentarplass.