Langt frem for omregulering av Øvre Båstad

Langt frem for omregulering av Øvre Båstad

Publisert av Karl Jørgen Gurandsrud den 31.10.18.

Det ble i 2014 lansert en skisse for omfattende boligbygging på Øvre Båstad gård. Eventuell detaljregulering av eiendommen vil neppe starte før etter 2022. Dette fremgår av et svar fra Plan- og bygningsavdelingen i Asker kommune på en henvendelse fra en av naboene til Øvre Båstad.

 

Plan og bygning fastslår at utvikling av eiendommen foreløpig er stilt i bero. Siste tilbakemelding for eiendommen var at en utvikling i første omgang bør vurderes i forbindelse med kommunedelplanen for sentrale deler av Asker. Dette arbeidet er omfattende og vil strekke seg over flere år, foreløpig er det stipulert en fremdrift for sluttbehandling i 2022. Naboene vil bli varsle om oppstart av detaljplanarbeid og vil kunne komme med innspill i planprosessen.

Ifølge nabohenvendelsen til kommunen er Øvre Båstad solgt til blant annet Asker & Bærum Boligbyggelag, som har planer om en ganske omfattende utbygging av rundt 100 leiligheter med underjordisk parkeringsanlegg. Disse planene ble lansert i 2014, og var tenkt å erstatte gjeldende reguleringsplan som omfatter fem eneboligtomter i tillegg til eksisterende bebyggelse.

I svaret fra kommunen ble det anbefalt at arbeidet med ny detaljregulering avventes inntil videre. Dessuten ble det påpekt at utnyttelsen slik den var skissert, synes for høy. Det anbefales at den vestlige del av området i større grad tilpasses nabolagets eneboligstruktur og at bebyggelsen for øvrig dempes i volum.

Forsøkt utbygget flere ganger

Det er ikke første gang Øvre Båstad gård forsøkes omregulert til omfattende boligbebyggelse. En tidligere eier, murmester Trygve Brudevold, forsøkte seg både i 1978 og 1994. Første gang gikk han ut med ønske om å bygge mange og rimelige boliger, hurtig.

I 1994 ble nytt reguleringsarbeide igangsatt. Ifølge jubileumsskriftet «Båstad og Omegn Vel 50 år» beklager styret i BOV i et brev til bygningsrådet – at man ønsker å ofre et vakkert opparbeidet parkområde som i så stor grad er en del av det anlegget som omgir bebyggelsen på Øvre Båstad gård, til fordel for bebyggelse med en karakter og tetthet fremmed for eiendommen. Begrunnelse: Hele Båstadområdet er, med unntak av den fra sydsiden svært skjemmende terrassebebyggelse i Leangveien 42, preget av frittliggende småhusbebyggelse.

Reguleringsplanen ble avvist i slutten av 1995. Ifølge Budstikka fremholdt bygningsrådets leder at – Jeg ønsker ikke at det innføres fremmedelementer som blokker og rekkehus i dette området.