Omfattende plan for Øvre Båstad gård

Omfattende plan for Øvre Båstad gård

Publisert av Karl Jørgen Gurandsrud den 24.03.21. Oppdatert 24.03.21.

Det har lenge vært kjent at ABBL planlegger en stor utbygging på Øvre Båstad gård, ca. 90–100 boligenheter. Første planinitiativ ble sendt kommunen i 2014. Etter gjeldende regulering er det mulig å bygge ut eiendommen med fem nye boligenheter i tillegg til eksisterende bolig. Høsten 2020 ble det gitt et innspill til kommuneplanens arealdel fra Link Arkitektur på vegne av hjemmelshaverne Nils Petter Gill, Backe Prosjekt AS og ABBL (Asker og Bærum boligbyggelag). Man tenker seg området utbygd med rekkehus på vestre del (10–13 stk) og lavblokker i østre del (70–80 leiligheter.


I planinitiativet fra 2014 tenkte man seg blokker på tre etasjer med tilbaketrukket fjerde etasje på flatere partier, men skråningen skulle få to etasjer på nedsiden med tilbaketrukket tredje og fjerde etasje med to etasjer på oversiden. Antall boenheter ble stipulert til ca. 90–110.

I svaret fra kommunen henvises det til at prosessen med revisjon av kommuneplanen er kommet for langt til at nye boligfelt kan legges inn i planen. Det henvises til neste revisjon av kommuneplanen.

For øvrig skriver kommunen at den «sannsynligvis vil kunne stille seg positiv til en noe høyere utnyttelse av eiendommen, enn det gjeldende reguleringsplan legger til rette for (fem eneboliger). Utnyttelsen, slik den er skissert, synes for høy og vi vil nok anbefale at den vestlige del av området i større grad tilpasses nabolagets eneboligstruktur, f. eks. i form av kjede-/rekkehus (2–2 1/2 etasje) og at bebyggelsen for øvrig dempes i volum».

Rekkehus og lavblokker
Hjemmelshaverne til Øvre Båstad Gård varsler i innspillet til kommuneplanens arealdel at det er igangsatt forberedende arbeider til ny reguleringsplan for eiendommen. Planen har som formål å fremme boligfomål for konsentrert småhusbebyggelse med rekkehus og lavblokker. Man tenker seg eiendommen utbygde med rekkehus på vestre del, for å tilpasse seg nabolagets småhusbebyggelse, og med lavblokker i områdets østre del. Foreslått adkomst til eiendommen vil være via Jørgensløkka og Haldensvingen til Haldenveien, eventuelt fra sør i Leang
veien. Sentralt på eiendommen i nord er det planlagt en park. Hovedintensjonen er at arealet skal benyttes av både beboere og naboer. Eiendommen er i dag lukket for allmenheten.

Vedlegg: Aktuelle dokumenter som er spilt inn til kommuneplanens arealdel.

 

 

Arealinnspill til kommuneplanens arealdel Asker - gnr. 48 bnr. 44 Øvre Båstad gård Leangveien 43A og B.pdf
Innspill til kommuneplanens arealdel 2021 - 2033.pdf
Øvre Båstad Gård - Illustrasjoner.pdf